Đêm thị tẩm cực lạc – Chương 3


Edit + beta: Tiểu Thần Thần

Chương 3. Nhốt

“Duyên Lăng Lượng!!!” Khẩu Lôi hốt hoảng. Hắn thật sự làm tổn thương Tâm nhi. Khẩu Lôi không kịp nghĩ nhiều như vậy vội vàng xông tới, muốn đem Doãn Tâm kéo qua, rời xa hắn, nhưng Khẩu Lôi không có cách nào đến gần, mới bước ra mấy bước liền bị cấm quân ngăn lại, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. (more…)

Đêm thị tẩm cực lạc – Chương 2


Edit + beta: Tiểu Thần Thần

Chương 2. Ác mộng

Góc bắc Hoàng thành, Quan Thiên đài. (more…)

Đêm thị tẩm cực lạc (chương 1)


Chương 1. Sinh con

Edit + Beta: Tiểu Thần Thần (more…)